Oldal kiválasztása
2024. március 7. 

 

A biztonsági adatlap egy 16 szakaszból álló dokumentum, melynek célja tájékoztatni az olvasót egy adott anyag vagy keverék (vegyszer) veszélyeiről, valamint tájékoztatást kell adnia az anyag vagy a keverék (vegyszer) biztonságos tárolásáról, kezeléséről, baleset esetén a megfelelő elsősegélynyújtási intézkedésekről és a termék ártalmatlanításáról.

A biztonsági adatlap fő célja, hogy az általa átadott információk felhasználásával az előállított/ felhasznált/tárolt veszélyes anyag, illetve veszélyes keverék (vegyszer) a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa.

Segítséget nyújt a felhasználók számára, hogy meghozhassák az emberi egészség és az otthoni háztartás, továbbá a munkahelyi biztonság védelméhez, valamint a környezet védelméhez szükséges intézkedéseket.

Terjedelme nem meghatározott. A biztonsági adatlap terjedelmének arányosnak kell lennie az anyag vagy a keverék veszélyességével és a rendelkezésre álló információkkal.

Kizárólag megfelelő végzettséggel rendelkező, hozzáértő személyek készíthetnek biztonsági adatlapot.

 

Milyen vegyszereknek kell rendelkeznie biztonsági adatlappal?

A veszélyes besorolású vegyszerek esetében be kell szereznünk a munkavégzésünk megkezdésekor a termék magyar nyelvű biztonsági adatlapját. A legegyszerűbb módja, hogy megállapíthassuk, hogy egy adott vegyszer veszélyes-e, a termék címkéjén található veszélyjel (piktogram) tanulmányozása.  Ehhez meg kell vizsgálnunk az általunk felhasznált/tárolt, esetleg árusított vegyszerek csomagolásának hátoldalán található címkét. Itt található a piktogram, ami egy élére állított piros négyzetben különféle szimbólum. (Pl. felkiáltójel, tűzjel, halálfej stb.) Amennyiben látjuk ezt a kis négyzetet, már biztosak lehetünk benne, hogy a termékünknek be kell szereznünk a biztonsági adatlapját, melyet a vásárláskor kell kérnünk a termék forgalmazójától.

Fontos megjegyezni, hogy a piktogrammal nem rendelkező vegyszer is lehet veszélyes besorolású (pl. vízi környezetre veszélyes 3. kategóriához nem tartozik piktogram), továbbá a nem veszélyesként osztályozott vegyszer is tartalmazhat veszélyes összetevőket.

Előfordulhat, hogy a vegyszer veszélyességi besorolásából (pl. bőrmaró) laikusként nem is feltételeznénk, hogy a vegyszer járhat egyéb kockázattal is. Például súlyos szemkárosodás veszélyességi kategóriába besorolt termékben is lehet karcinogén, vagy bőrmaró, vagy akár környezeti veszélyt okozó összetevő is.

Ezek a rendkívül fontos információk (több más nagyon fontos adattal, információval együtt) a termék biztonsági adatlapján jelennek meg.

Nem feltétlenül csak a veszélyjellel ellátott vegyszerek rendelkeznek biztonsági adatlappal. Sok esetben a nem veszélyes besorolású termékek esetében is készítenek biztonsági adatlapot, mert, mint említettük, tartalmazhat veszélyes összetevőt. Bizonyos esetben a címkén megjelenik egy úgynevezett EUH mondat is, mely szerint kérésre biztonsági adatlap kérhető. Ebben az esetben is biztosan rendelkezik a termék biztonsági adatlappal.

A kémiai biztonsági törvény alapján a veszélyes anyagokkal/keverékekkel (vegyszerek) foglalkozásszerűen végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy keverék (vegyszer) adatait tartalmazó biztonsági adatlap birtokában kezdhető meg.

Tehát például, amennyiben az autószerelő csavarlazítót használ a beragadt, rozsdás csavar fellazításához, rendelkeznie kell a csavarlazító terméknek biztonsági adatlappal. Ugyanígy, a kozmetikus, aki a munkája során lefertőtleníti az eszközeit, szintén be kell szerezze a szabályos munkavégzéséhez a biztonsági adatlapokat. És így tovább.

A biztonsági adatlapnak lehetővé kell tennie a munkaadó számára különösen, hogy meghatározza, van-e veszélyes vegyi anyag a munkahelyen, és értékelje a munkavállalókat – ezen anyagok használatából eredően – érintő egészségi és biztonsági kockázatokat.

Amennyiben tehát veszélyes anyaggal vagy keverékkel történik a munkavégzés, a munkavégzés helyén, mindenki számára ismert helyen, magyar nyelvű, aktuális információkat tartalmazó biztonsági adatlapnak kell rendelkezésre állnia.

 

Milyen információkat ismerhetünk meg a biztonsági adatlapból?

 • A termék nevét, szállítójának adatait, lényeges azonosított felhasználásait, illetve ellenjavallt felhasználásait.
 • A sürgősségi tájékoztató szolgálatokra vonatkozó információkat:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ):

Tel.: +36 80 201 199 (0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról)

Tel.: +36 1 476 6464 (0-24 órában, normál díj ellenében hívható – külföldről is)

 • Az egyedi formulaazonosítót (UFI-kód) /Mérgezés esetén az ETTSZ-ben lévő szakemberek e kód alapján tudják pontosan beazonosítani a termék veszélyeit, és megfelelő gyors toxikológiai segítséget nyújtani. /
 • A termék veszélyességi osztályozását, és a hozzá tartozó piktogramot, valamint a figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatokat.
 • A termék veszélyes összetevőit és azoknak besorolásait.
 • Az elsősegélynyújtásra vonatkozó utasításokat.
 • Tűzvédelmi/oltási információkat.
 • Környezetvédelmi óvintézkedéseket, valamint szennyezésmentesítési módszereket.
 • Biztonságos tárolási feltételeket, összeférhetetlenségi, vagyis más vegyszerekkel történő együtt tárolhatósági információkat.
 • Munkahelyi expozíciós határértékeket.
 • A szükséges egyéni védőeszközöket.
 • A termék fizikai és kémiai tulajdonságait. (pl. szín, szag, pH.)
 • Veszélyes reakciók lehetőségét, veszélyes bomlástermékeket.
 • Toxikológiai (mérgezési) adatokat.
 • Hulladékkezelési információkat.
 • Közúti szállítási információkat.
 • Szabályozással kapcsolatos információkat. (Pl. jogszabályok, korlátozások a termék vonatkozásában stb.)

 

Következő cikkünkben bemutatunk egy biztonsági adatlapot.

 

További információért forduljanak hozzánk bizalommal!
Expletive Pharma Kft.