Oldal kiválasztása

Adatvédelem

I. Adatkezelő megnevezése

Cégnév: Expletive Pharma
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2143 Kistarcsa, Arany János utca 42.
Cégjegyzékszám: 13-09-186254
Adószám: 23746875-2-13
Képviseli: Nagy Gábor

       Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az ügyfél adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

II. A kezelt adatokra vonatkozó információk

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 • használt adat: Név

adatkezelés célja: Ügyfélkiszolgálás

adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges

adatkezelés időtartama: Adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerint

 • használt adat: E-mail cím

adatkezelés célja: Ügyfélkapcsolat

adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

adatkezelés időtartama: Érintett a hozzájárulást visszavonta, vagy a cél megvalósul (az adatvédelmi szabályzatban meghatározott feltételek beállta esetén)

 •  Online oktatással összefüggő adatok kezelése.Az Adatkezelő által szervezett online oktatás során szükséges a résztvevők regisztrációja. Az adatkezelés fő szabály szerint az érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulásán alapul. Az online vizsga során az érintett online tesztet tölt ki, melynek eredményét az Adatkezelő kezeli. Az eredményről az Adatkezelő az érintett munkáltatóját csak „megfelelt“, vagy nem megfelelt minőségben tájékoztatja, így e tekintetben konkrét eredmény továbbításra a Adatkezelő részéről nem kerül.

– Kezelt adatok köre: az érintett neve, beosztása/munkaköre, munkahelye, (munkahelyi) e-mail címe.
– Adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás. Az vizsgaeredmények tekintetében az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdeke, azzal, hogy az Adatkezelőnek hitelt érdemlőn igazolnia kell az elvégzett vizsgateszt és az elért eredmény alapján kiállított megfelelőségi igazolás jogalapját.
-Adattárolás ideje: az érintett által az Adatkezelőhöz intézett, személyes adatai törlésére irányuló nyilatkozat kivizsgálását követően – amennyiben kérése megalapozott – személyes adatai azonnal törlése kerülnek a rendszerből. Kivételt képez az esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása, mely eljárások esetén annak jogerős lezárultáig.
-Adattárolás módja: az érintett személyes adatait az Adatkezelő elektronikus formában tárolja.
-Adattovábbítás: a megfelelőséggel kapcsolatos minősítést az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti, a munkáltató jogos érdeke, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése céljából továbbítja a munkáltató részére. Továbbá esetleges jog-vagy igényérvényesítés, bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek eljárása.
-Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: nem történik.

III. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más Adatkezelőknek, állami szerveknek.

Így például, amennyiben

 • az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása,
 • a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

2. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverén, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja.
Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

IV. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

 1. Az Ön hozzáférési jogai

Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz.

Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan:

 • (a) milyen személyes adatait,
 • (b) milyen jogalapon,
 • (c) milyen adatkezelési cél miatt,
 • (d) milyen forrásból,
 • (e) mennyi ideig kezeli.

Az Ön azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,

 • (a) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • (b) nem terjed ki az anonim adatokra;
 • (c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 • (d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha Ön további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő észszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön fog viselni.

 1. Az Ön helyesbítéshez való joga

Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére.

E joga

 • (a) nem terjed ki az anonim adatokra;
 • (b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • (c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 • (d) magában foglalja az egyértelműen Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti személyes adatait.

 1. Törléshez való jog

Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben

 • (a) az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat, és
 • (b) Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 • (c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 • (a) az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait, és
 • (b) Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 • (c) Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és
 • (d) nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 • (a) az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
 • (b) Ön tiltakozik az ellen, hogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, és
 • (c) az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

 • (a) Ön a személyes adatai törlését kéri, és
 • (b) az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy
 • (c) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
 • (d) az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.
 1. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.
Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában

 • (a) nem terjed ki az anonim adatokra;
 • (b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • (c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 • (d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát. Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és Ön ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 • (a) Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
 • (b) az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
 • (c) Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

 • (a) Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos érdekei céljából, és
 • (b) Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor

 • (a) tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
 • (b) az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
 • (c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.
 1. Adathordozhatósághoz való joga

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Ön adathordozhatósághoz való joga

 • (a) nem terjed ki az anonim adatokra;
 • (b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • (c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra; és
 • (d) nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra.
 1. Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.

 1. Panasz benyújtásához való jog

Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha az Ön nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu

 1. A jelen tájékoztató módosításai

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Adatkezelő adott esetben  e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról.