Oldal kiválasztása
2022. május 11.

 

A veszélyt jelző piktogramok információt szolgáltatnak arról, hogy az adott anyag vagy keverék milyen egészségi, fizikai vagy környezeti kárt okozhat.

A veszélyes anyagok/keverékek címkézését a 1272/2008/EK (CLP) rendelet szabályozza.

Alábbiakban röviden bemutatjuk a piktogramokat és jelentésüket, példákat az óvintézkedésre, továbbá termékeket, amelyek címkéjén megtalálható az adott veszélyjel.

 

Egészségi veszély

 • Bőr-, szem,- vagy légúti irritációt okozhat;
 • Lenyelve, belélegezve, bőrrel érintkezve ártalmas.
 • Allergiás bőrreakciót válthat ki.
 • Álmosságot vagy szédülést idézhet elő.

Óvintézkedés:

 • Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
 • Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
 • A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

Megtalálható például mosószerek címkéjén.

 

 

Mérgező 

 • Lenyelve, bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező, halált okozhat.

Óvintézkedés:

 • A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • Elzárva, zárt edényben tárolandó.
 • Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.
 • Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.

Megtalálható például növényvédőszerek címkéjén.

 

 

Maró hatású

 • Fémekre korrozív hatású lehet. Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedés:

 • Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
 • A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
 • Elzárva, az eredeti edényben tartandó.

Megtalálható például háztartási lefolyótisztító címkéjén.

 

 

Veszélyes a környezetre

 • Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedés:

Ne engedje a környezetbe kerülni.

Megtalálható például háztartási hypo címkéjén.

 

 

Súlyosan veszélyes az egészségre

 • Rákot okozhat;
 • Károsíthatja a magzatot vagy a termékenységet. Genetikai károsodást okozhat.
 • Belélegezve allergiás és asztmás tüneteket, valamint nehéz légzést okozhat
 • Egyes szervek tartós károsodását idézheti elő.

Óvintézkedés:

 • Elzárva tárolandó.
 • A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
 • A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
 • Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

Megtalálható például lámpaolaj címkéjén.

 

 

Tűzveszélyes

 • Ez a veszélyt jelző szimbólum a gyúlékony gázokra, aeroszolokra, folyadékokra és szilárd anyagokra figyelmeztet.

Óvintézkedés:

 • Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni.
 • Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó – Tilos a dohányzás.
 • Az edény szorosan lezárva tartandó.
 • Hűvös helyen tartandó. Napfénytől védendő.

Megtalálható például körömlakklemosó címkéjén.

 

 

Oxidáló hatású

 • Tüzet okozhat vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
 • Tüzet vagy robbanást okozhat; erősen oxidáló hatású.

Óvintézkedés:

 • Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. – Tilos a dohányzás.
 • Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Megtalálható például fehérítőszer címkéjén.

 


Robbanásveszély

 • Ez a veszélyt jelző szimbólum robbanásveszélyes, önreaktív anyagokra és szerves peroxidokra vonatkozik, amelyek hevítésre robbanhatnak.

Óvintézkedés:

 • Hőtől, szikrától, nyílt lángtól távol tartandó.
 • A termék használata közben tilos a dohányzás.
 • Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

Megtalálható például tűzijáték címkéjén.

 

 

Nyomás alatt lévő gáz

 • Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz, hő hatására robbanhat.

Mélyhűtött gázt tartalmaz; fagymarást vagy sérülést okozhat.

Óvintézkedés:

 • Sugárzó hőtől és napfénytől távol tartandó.
 • Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező.

Megtalálható például gáztartályok címkéjén.

 

További információért forduljanak hozzánk bizalommal!
Expletive Pharma Kft.